webshop

winkelwagen (0)
Wesley's workshops agenda

Algemene leveringsvoorwaarden


Artikel 1. Definities

 1. Onder "koper" wordt in de voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Wesley's Choice een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde en rechtverkrijgende(n).
 2. Onder "consument" wordt in de voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
 3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle door Wesley's Choice gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen Wesley's Choice en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Wesley's Choice is bevestigd, dan wel doordat Wesley's Choice geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Wesley's Choice gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Wesley's Choice het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 4. Prijzen
 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.
 2. De prijzen zijn gebasseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale-, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscalelasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Wesley's Choice gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhoge.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
 5. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering

 1. Wesley's Choice streeft er naar om uw bestelling binnen 7 werkdagen af te leveren met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling te annuleren. Bij annulering zal Wesley's Choice binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terug storten.
 2. Aan de leveringsplicht van Wesley's Choice zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van de koper.
 3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending cq. levering gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
 1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Wesley's Choice blijft het geleverde eigendom van Wesley's Choice.
 2. De koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Wesley's Choice heeft voldaan. Door Wesley's Choice afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slecht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Wesley's Choice zonder rechtelijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Wesley's Choice hiertoe onherroepelijk machtiging om zicht toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Wesley's Choice alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 50,= per dag verbeurt.
 4. Ingeval Wesley's Choice het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
 5. Koper is verplicht Wesley's Choice direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Wesley's Choice geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zicht enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht laten blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Wesley's Choice verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 50,=

Artikel 7. Opzegging en beëndiging overeenkomst

 1. Wesley's Choice behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëndigen, indien de koper:
  1. surséance van betaling, cq faillissement aanvraagt, in staan van faillisement wordt verklaard, cq onder bewind wordt gesteld;
  2. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Wesley's Choice eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
  3. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
  4. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
 2. Bij beënidiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Wesley's Choice daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
 3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,= (excl BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Risico-overgang
 1. 1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tezijn uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van koper van de bezorging af.
 2. Het door Wesley's Choice geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

Artikel 9. Garantie

 1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Garantiebepalingen zijn slecht van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper gestrekte handleidingen en specificatie.
 3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde;
  1. zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
  2. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
  3. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
 4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Wesley's Choice de wettelijke bepalingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Wesley's Choice aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolgde van gebreken in geleverde zaken waarvoor Wesley's Choice aansprakelijk is, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door deverzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Wesley's Choice beperkt tot het factuurbedrag.
 3. Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegeven en inlichtingen, welke Wesley's Choice noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Wesley's Choice verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet nakoming van de overeenkomst door Wesley's Choice.
 4. Wesley's Choice is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbare geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wesley's Choice of haar leidinggevende ondergeschikten.
 6. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de Wesley's Choice de wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden onder rembours of op vooruitbetaling op een door Wesley's Choice aangewezen bank- of girorekeing, hetzij contant.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking, Koper mag om generlei reden zijn betaling opschorten.
 3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
 4. Indien Wesley's Choice het faktuurbedrag niet binnen de termijn van 8 dagen van koper heeft ontvangen, is deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijk rente, geldend gedurende de tijd dat koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
 5. Indien de betaling van een termijn niet binnen 8 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer Wesley's Choice alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Wesley's Choice te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 68,07 onverminderd eventuele door koper krachtens rechtelijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
 6. Alle door de namens koper gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien koper met betaling van een deellevering cq leverinsfase in gebreke blijft, is Welsey's Choice gerechtigd de overige nog uit te voeren orders cq fasen op te schorten met de termijn gedurende koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Wesley's Choice om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëndigen en betaling te verlangen van al hetgeen Wesley's Choice tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Wesley's Choice op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 7.

Artikel 12. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat Wesley's Choice wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Wesley's Choice redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2. In geval van overmacht is Wesley's Choice gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëndigen, zonder dat Wesley's Choice tot betaling van enigerlei schade- vergoeding of boete aan de koper gehouden is.
 3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëndigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
 4. Bij beëndiging als voren bedoeld is Wesley's Choice gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe geleverd/verricht en is Wesley's Choice niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan de koper.

Artikel 13. Klachten

 1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Wesley's Choice zijn gebracht.
 2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Wesley's Choice zijn gebracht.
 3. Indien de klacht door Wesley's Choice juist word bevonden, zal Wesley's Choice de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
 4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Wesley's Choice is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Wesley's Choice heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Wesley's Choice terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
 5. Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Wesley's Choice zijn gebracht.
 6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt de koper geacht het geleverde / verrichte, respectievelijk de factuur de hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Wesley's Choice in behandeling genomen.
 7. Recklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 14. Merk- en handelsnaam
 1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Wesley's Choice, in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wesley's Choice.
 2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Wesley's Choice nauwgezet opvolgen.
 3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 22689,01 per overtreding, onverminderd het recht van Wesley's Choice volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Retourzendingen, Recht van retour

 1. De producten van Wesley's Choice vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de catergorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen.
 2. Indien een koper gebruik wenst te maken van de in de Wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode heeft de onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag.
 3. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wesley's Choice zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.
 4. De kosten voor retourzendingen gaan ten lasten van de verzender. Wesley's Choice restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
 5. Indien retourzendingen zonder toestemming van Wesley's Choice geschieden, zijn alle daaruit voorvloeiende kosten voor rekening van koper.
 6. Retourzendingen zonder toestemming van Wesley's Choice ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen
 7. In het geval van een retourzending zal door Wesley's Choice het volleding betaalde bedragen binnen 30 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dien retour gezonden te worden naar een door Wesley's Choice gespecificeerd adres.
 8. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werken ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.

Artikel 16. Toepasselijk recht
 1. Op alle met Wesley's Choice aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 17. Geschillen
 1. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluitings beslist door de bevoegde rechter te Eindhoven behoudens bevoegdheid van Wesley's Choice het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon cq. vestigingsplaats van koper te brengen.
 2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.


Ledenomgeving


inloggen Wachtwoord vergeten?
Wachtwoord opvragen Inloggen?